"Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni"

Wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Numer POWR.01.02.01-18-0015/21 Okres realizacji projektu: 01.02.2022 r. - 30.06.2023 r.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Numer POWR.01.02.01-18-0015/21

naassom-azevedo-Q_Sei-TqSlc-unsplash
Czym się zajmujemy?

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym 18K i 22M) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, poprzez  podniesienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości oraz wsparcie finansowe i utworzenie przez te osoby 34 trwałych nowych mikroprzedsiębiorstw do 30.06.2023 r.

Co trzeba zrobić by przystąpić do projektu?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji i udziału w projekcie dostępne są w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego  dostępnych poniżej w dokumentach do pobrania.

DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE:

  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3)
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • kobiety
  • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg)
  • Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 UP.
  • W ramach szkolenia zapewnione będą materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz poczęstunek.
  • Udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa  w kwocie 23 050,00 zł/UP dla 34 UP.
  • Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (2800,00zł/ m-c przez 6 miesięcy/UP) dla 34 UP.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, MĘŻCZYZN JAK I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pełny dostęp do projektu !

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Wartość projektu: 1 671 720,00 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 655 879,00 zł 

www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content